E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Stäng av Hyggesvägen för genomfartstrafik för att dra ner tempot i trafiken och minimera tung och tät trafik att passera ett bostadsområde och en framtida skola.

Sammanfattning

Det handlar om Hyggesvägen mellan Tegelbruksvägen och Fagerbacken. Och det handlar om villaområdet på Blomängen och en framtida skola i gamla Palmcrantzskolans lokaler.

Hyggesvägen har traditionellt varit en smidig och snabb genväg

Kommunens tekniska förvaltning har utökat sin närvaro i området och sedan årskiftet har förvaltningen växt ytterligare - med ökad trafik som följd

Större delen av gamla Palmcrantzskolan står tom men verksamheter knackar på dörren. Det innebär ännu mer trafik. Nu är skolverksamhet aktuell - med särskilda krav på en trygg trafiksituation.

I området finns ett villaområde. Det innebär ungar, hundar, katter ...

Stäng av Hyggesvägen, förslagsvis mellan Släggstigen och Spadstigen, för att minimera trafiken i bostadsområdet och för att lugna ned tempot på trafiken i området.


Beskrivning

Det handlar om Hyggesvägen mellan Tegelbruksvägen och Fagerbacken. Och det handlar om villaområdet på Blomängen och en framtida skola i gamla Palmcrantzskolans lokaler.

En smidig och snabb genväg
Traditionellt har denna sträcka av Hyggesvägen använts som en smidig genväg mellan Tegelbruksvägen och Fagerbacken. Det började under den period när det var trafikljus i korsningen Fagerbacken - Krondikesvägen. För att undvika dessa var det många bilister som hittade Hyggesvägen; en tom bakgata där man kunde undvika trafikljusen. Och där man kunde dra på, speciellt kvällstid, och det långt över dagens hastighetsbegränsning på 40 km/tim (!). Trafikljusen är borta men traditionen lever kvar.

Kommunens tekniska förvaltning
Hösten 2016 samlokaliserade kommunens tekniska förvaltning sina verksamheter till den bakre flygeln i gamla Palmcrantzskolan med infart från Hyggesvägen (Hyggesvägen 15). Tung fordonstrafik till och från den tekniska förvaltningen ska gå via Montörvägen, men det förekommer ändå tung trafik till den tekniska förvaltningen på Hyggesvägen. Många anställda på förvaltningen kör bil till och från jobbet (och det innebär också trafik vid lunchtid) och omfattande yrkesmässig personbilstrafik utgår från den tekniska förvaltningen. Största delen av personbilstrafiken från tekniska förvaltningen trafikerar Hyggesvägen, åt det ena eller andra hållet. Och inte alltid enligt hastighetsbegränsningen!

Teknisk förvaltning växer
Efter den senaste omorganisationen inom kommunen har den tekniska förvaltningen, från årsskiftet, blivit dubbelt så stor. Det innebär naturligtvis ännu mer trafik till och från Hyggesvägen 15; både privat och yrkesmässig.

Tomma lokaler – det kommer att bli ännu mer trafik
Fortfarande står större delen av Palmcrantzskolan tom, men verksamheter knackar på dörren. Det kommer att innebära ännu mer trafik på Hyggesvägen; söderifrån och norrifrån. Det har varit tal om att använda lokalerna för skolverksamhet och nu är Engelska skolan aktuell.

Villaområdet på Blomängen
Tegelbruksvägen skär rakt igenom ett villaområde och Hyggesvägen går längs sidan av samma villaområde. Som i alla bostadsområden finns här ungar, hundar, katter etc. Tegelbruksvägen har alltid varit lite av en genomfartsled, men i och med den tekniska förvaltningens utökade närvaro i området, har trafiken längs Tegelbruksvägen och Hyggesvägen intensifierats märkbart, något som uppfattats som störande av de boende i området (speciellt när hastighetsbegränsningarna inte alltid iakttas!).

Stäng av Hyggesvägen för genomfartstrafik
Genom att stänga av Hyggesvägen, förslagsvis mellan Släggstigen och Spadstigen, kommer trafiken till den tekniska förvaltningen, Hyggesvägen 15, att länkas till Krondikesvägen, Fagerbacken och bara en liten snutt av Hyggesvägen (för kort snutt för att komma upp i lagstridiga hastigheter, åtminstone för de flesta bilisterna). Trafiken till främre delen av gamla PC (som verkar bli skola nu, då) länkas via Tegelbruksvägen. En avstängning av Hyggesvägen borde minimera trafiken och lugna ner tempot i trafiken i hela området. Trafiken kommer istället att belasta Krondikesvägen men den vägen har redan karaktären av genomfartsled.

Hyggesvägen ska naturligtvis hållas öppen för genomfart av cyklister.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1253

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-05-24 14:23:07

Skickat till förvaltning för godkännande

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Catrine Edlund 2019-05-28
2 Ulrika Formgren 2019-05-30
3 Anna Stugvard 2019-06-11
4 Christer Holmberg 2019-06-13
5 Carina Alenryd 2019-06-13 Förslagsvis sätta upp farthinder efter vägen, så att det hindrar bilister att använda Hyggesvägen som en snabb genväg.
6 Maud Brännsved 2019-06-20
7 Eva-Lena Jonsen 2019-08-07
8 monica henriksson 2019-08-23 Bor vid Hyggesvägen i villa. Har gjort så i många år. Men senaste åren har trafiken verkligen ökat. Speciellt har den tunga trafiken ökat, vilket inneburit mer störande trafik på tider som ej förekommit tidigare.
9 Bertil Haglund 2019-08-25
10 Fritz Karlsson 2019-08-26 När trafikflödet blev ohållbart på Nyängsvägen så stoppade ni trafiken vid Fagerbacken med en vändplan. Bra, men de som kör inifrån området och ut kommer på stoppet sent och tar Yxstigen. Likaså vid infart in i området då Yx är bred och rymlig. Man tar första bästa och närmaste. Därför borde det vara vägbulor där och ev på några fler strategiska ställen. Ypperligt tillfälle nu när området ska nyasfalteras nästa år efter grävningarna som pågår nu.
11 Lotta Könberg 2019-08-27
12 Marianne Waplan 2019-08-27
13 Marianne Giden 2019-08-28
14 Julia Edlund 2019-08-28
15 Anders Könberg 2019-08-28
16 Pernilla Cederlöf 2019-08-28
17 Maria Camilla Orrhult 2019-08-28
18 Sara Ring 2019-08-28
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Catrine Edlund

Startdatum

2019-05-28

Slutdatum

2019-08-28

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

18 onlineunderskrifter